Viêt Võ ĐoThanh Long Trưò'ng Sơn South Africa

| Home | About | Media | Contact |

Visit of Maître Nguyê Dâ Viê Gérard and Thao Pierre Sành Fabrice .2 by 2 techniques
Chů Lê Bông
Léandre, Marjorie et Nike
Liên Hoa


Rhino Lodge
South African Landscape from the window seal
Lê
Lê Lâp Tâ'n
Head Warm-up
Explanations
Translation
Vo Sinhs
' Gérard Dân Viêt
Thanh Long
Rainbow
Group photo
Lê
Giào viên
2x2


Sous le regard attentif du maître
Bông 2x2 1
Bông 2x2 2
Alpha et Roland
Paul, Margerie et Leandre Lê
Lê : Margerie
Leandre et Alpha on bô thoi so'n
Monk Warrior
2x2
technique 2x2
Attentive listening
vô sånh
Refreshments
African Huts
Serie
open view
group photo
warming up the wrists
Warm up
Ho Tan
giào viên
Thái cu'c quy'ên
Thái cu'c quy'ên
Thoi So'n