1. Thanh
  2. Long
  3. đường
  4. Nhân
  5. Nghĩa
  6. Lễ
  7. Chí
  8. Tín